Ordningsföreskrifter

Här odlar vi av lust och glädje, men för att vi alla ska trivas har vi följande ordningsföreskrifter (uppdaterad 2015-05-15):

Lillkalmars Odlingsförening odlar miljövänligt och ekologiskt. Sedan 2013 är vi miljödiplomerade och följer Koloniträdgårdsförbundets miljökrav (se www.kolonitradgardsforbundet.se/miljoarbete). Vi använder enbart naturliga gödningsmedel. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Lotten måste brukas. Det innebär att större delen av lotten ska vara uppodlad. Varje år ska vårarbetet vara igång senast den 15 maj. Vid förhinder, kontakta styrelsen och berätta varför.

Odlingen ska skötas. Varje enskild odlingslott ska bidra till att området ger ett vårdat intryck. Håll efter fröogräs, framför allt maskrosor och tistlar. Var och en har ansvar för att gången framför den egna lotten hålls snygg och ogräsfri. Odlingslottens gränsmarkeringar får inte flyttas eller tas bort.                                                    

Grunden är att inga aktiviteter på din lott ska störa dina odlingsgrannar, t ex höga växter eller träd som skymmer. Plantering av fruktträd ska godkännas av styrelsen. Andra träd får endast i undantagsfall finnas på odlingslotten. Spaljéer och andra växtstöd, portaler, ställningar och installationer ska placeras och ha ett utseende som gör att de smälter väl in i området.

Växthus är inte tillåtet, däremot drivbänk enligt kommunens föreskrifter. En drivbänk får vara max 150 cm hög och får ej gå att vistas i. Fasta installationer är inte tillåtna. Skriftlig ansökning om att få utföra byggnationer, inklusive drivbänk, ska godkännas av styrelsen innan arbetet sätts igång.

För nya odlare gäller ett prövoår och då endast för en lott. Sköts inte lotten riskeras uppsägning.                                         Den som slutar odla hos oss ska lämna lotten i sådant skick att den omgående kan hyras ut igen.  

Blast och ogräsrens ska läggas på den egna eller den gemensamma komposten. Kvistar, grenar, tomat-och potatisblast samt angripa växter ska läggas på högen för brännbart. Grenar och kvistar ska klippas ner till 30-40 centimeters bitar.

Sopor, annat skräp, burkar, flaskor, plast o. dyl. tar var och en med sig hem. 

All eldning sker gemensamt på en arbetsdag en gång om året.

Samtliga lottägare ska utföra två (2) arbetsdagar per odlingssäsong. De som innehar halv lott ska utföra en (1) arbetsdag och de med två lotter ska utföra tre (3) arbetsdagar. För varje utebliven arbetsdag debiteras odlaren med 150 kronor.

Grillning får ske på den egna lotten endast om lottgrannarna samtycker.

Märk redskap och verktyg som förvaras i stugan tydligt, med lottnumret. Häng upp dem på anvisad plats.

Bilar får endast köras in på området för i- och urlastning. Bilarna parkeras sedan längs järnvägen.

Hundar ska hållas kopplade på den egna lotten och får inte störa andra odlare. All rastning av hundar är förbjuden inom området.

Vattning är tillåtet enligt följande: mellan kl. 09.00 och 17.00, med kanna från kran eller tunna, mellan kl. 17.00 och 09.00, enbart punktbevattning (munstycket mot marken) med slang, med eller utan munstycke. Vattning med spridare är inte tillåten. All vattning från kran ska ske under uppsikt av odlaren. Föreningens slangar ska efter användning tömmas, rullas upp och placeras i skjulet bakom stugan.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)