Stadgar/Ordningsföreskrifter

STADGAR för LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING

Allmänt
1. Föreningen använder benämningen LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING som sitt firmanamn.

2. Föreningen har till ändamål att väcka och uppehålla intresse för odlingsverksamhet. I detta syfte skall föreningen:

av Danderyds kommun arrendera en del av fastigheten 2:259, upplåta det arrenderade området till odlingslotter för föreningens medlemmar,

driva och underhålla i § 3 angivna gemensamma anläggningar, upprätthålla god ordning inom området.

3. De i 2 § avsedda gemensamma anläggningarna är:

gemensamma byggnader

vatten-, avlopps- och dräneringsledningar, vägar, parkeringsutrymmen, planteringar och grönområden.

anläggningar eller anordningar som av föreningen efter eventuell överenskommelse med kommunen anskaffas för gemensamma ändamål.

äganderätten till de gemensamma anläggningarna tillkommer kommunen i den mån de bekostats av denna.

4. Föreningen skall svara för sophämtning och för erforderlig renhållning inom området.

Medlemmar

5. Till medlem i föreningen kan antas myndig person, som är intresserad av odlingsverksamhet och ej äger nyttjanderätt till annan odlingslott inom kommunen. Odlingsintresserad, bosatt i kommunen har företräde till ledig odlingslott.

6. Nya medlemmar ansöker om medlemskap hos föreningens styrelse.

7. Rätten att inneha odlingslott grundas på avtal mellan styrelsen och föreningsmedlem.

8.  Den i 7 § nämnda rätten är förverkad, om medlemmen bryter mot bestämmelserna i avtalet.

9.  Den, till vilken nyttjanderätt till odlingslott övergått på grund av giftorätt eller arv, anses som medlem i föreningen, så snart anteckning om övergång gjorts av styrelsen.

10. Vill medlem överlåta sin nyttjanderätt till annan än familjemedlem gäller det som stadgas i 5 § och 6 §.

11. Bifalles överlåtelse av nyttjanderätt, anses överlåtaren ha utträtt ur föreningen och den nya nyttjanderättsinnehavaren ha inträtt i föreningen den dag då överlåtelsen sker.

12. Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon:

inte inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter

bryter mot bestämmelse i gällande arrendekontrakt mellan kommunen och föreningen

bryter mot bestämmelse i avtalet mellan honom/henne och föreningen

inte följer föreningens stadgar eller behörigen utfärdade ordningsföreskrifter

Föreligger anledning till medlems uteslutning, skall vederbörande varnas av styrelsen. Om medlem inte senast 14 dagar efter varningen vidtar rättelse, skall han/hon uteslutas. Utesluten medlem äger inte återfå erlagd insats eller andra till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

13. Efter tillstånd från styrelsen kan drivbänk eller dylikt få uppföras på en maximal höjd om 150 cm.

Avgifter m m

14. Medlem skall delta i föreningen med en insats av 100 kronor. Insatsbeloppet skall erläggas kontant vid medlems inträde i föreningen och återbetalas inte vid utträde ur föreningen.

15. Medlem är skyldig att senast den 30:e april varje år erlägga den årsavgift, vattenavgift samt arrendeavgift, som föreningsstämman beslutar.

16. Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering, skall den beslutas av föreningsstämman. Sådan uttaxering per medlem får inte överstiga 100 kronor.

Styrelse

17. Föreningens angelägenheter handhas av en på ordinarie föreningsstämma vald styrelse om lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två och högst sju suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år. Första gången val sker enligt dessa stadgar, väljs dock halva antalet ledamöter för en tid av ett år, övriga för två. Styrelsesuppleanterna väljs för en tid av ett år.

18. Styrelsen har sitt säte i Danderyd.

19. Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsstämman, jämväl utse föreningens firmatecknare.

20. Protokoll från styrelsesammanträden, vari upptas namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de arrenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot senast tionde dagen efter sammanträdet.

21. Styrelsen skall bestå av minst följande ledamöter:

ordförande (väljs på två år)

vice ordförande (väljs på ett år)

sekreterare (väljs på två år)

kassör (väljs på två år, men ej samma år som ordföranden)

Styrelsens åligganden

22. Styrelsen svarar för att alla arbeten på föreningens gemensamma anläggningar utförs. Det åligger styrelsen att tillse att driften och underhållet av de gemensamma anläggningarna handhas på ett ekonomiskt sätt, samt att fonder; erforderliga medel för reparationer och för ny- och återanskaffning m m.

23.  Det åligger vidare styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och andra i vederbörlig ordning fastställda föreskrifter följs. Följande styrelseledamöter har dessutom särskilda uppgifter:

ordföranden att sammankalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda styrelsearbetet.

vice ordföranden att leda styrelsearbetet på samma sätt som ordförande skulle ha gjort men då denne inte så kan.

sekreteraren att föra protokoll vid styrelsearbetet.

kassören att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter samt data för dessa och att hålla räkenskaperna tillgängliga när styrelsen eller revisorerna fordrar det. Kassören får endast i undantagsfall inneha kontant i kassan högre belopp än ettusen kronor, resten förvaras i av föreningen godkänd penninginrättning.

24. Styrelseledamot skall aktivt delta i styrelsens arbete. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen då han/hon reservat sig mot beslutet. Om styrelseledamot inte reserverat sig anses det omvänt att styrelseledamot står bakom styrelsens beslut.

25. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträde kallade suppleanter är närvarande. Är fler än tre närvarande, gäller som styrelsens beslut den mening, som omfattas av flertalet närvarande, eller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

26. Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av revisorer som väljs av ordinarie föreningsstämma. Föreningens revisor och en suppleant för honom/henne väljs för en tid av ett år.

27. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Av styrelsen upprättade balans- samt vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari följande år.

28. Revisorerna skall årligen senast 1 mars avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges, huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Föreningsstämma

29. Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra föreningsstämma. Deltagandet utövas genom skriftlig motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari samma kalenderår som föreningsstämman infaller, samt genom muntlig framställan av densamma vid föreningsstämman. Motion ska innehålla bakgrund, beskrivning, yrkande och eventuella bilagor. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna förslag och motioner.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva hans/hennes rösträtt vid föreningsstämman. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse till extra stämma skall ske senast åtta dagar före stämmans hållande. Kallelse till föreningsstämma sänds till medlem per brev med ordinarie postgång. I kallelsen anges de ärenden, som skall förekomma på föreningsstämman. Övriga meddelanden och extra möten anslås inom odlingslottsområdet och/eller i elektronisk form.

30. Vid ordinarie föreningsstämma gäller följande dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. val av protokollförare och justeringsman
 4. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 5. styrelsens förvaltningsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. behandling av inlämnade motioner
 9. bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och den av föreningsstämman valda revisorn samt till deras suppleanter
 10. beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen
 11. framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 12. val av ordinarie styrelseledamöter liksom val av suppleanter
 13. val av revisor och suppleant
 14. övriga ärenden
 15. mötets avslutande

Vid stämman får inte andra ärenden upptas till avgörande än sådana som angivits i kallelsen. På föreningsstämman skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

Motionsrätt mm

31. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fastställande av årsavgift och extra uttaxering, då tre fjärdedels majoritet erfordras. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

32. Styrelsen äger att när den finner lämpligt kalla föreningens medlemmar till extra stämma. Revisorerna kan, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivande av skäl fordra att styrelsen skall utlysa extra föreningsstämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

Extra föreningsstämma skall också utlysas av styrelsen, då det för uppgivet ändamål skriftligen fordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

33.  Under räkenskapsår eventuellt uppkommet överskott skall, efter täckning av tidigare balanserat underskott, avsättning ske till reservfonden.

34. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna.

35. Beslut om förändringar av stadgarna skall presenteras på årsstämman för att därefter röstas om på en extra stämma varefter de kan börjar gälla. Sådan extra stämma sker samma eller påföljande år.

Ovanstående stadgar för LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING är antagna vid konstituerande föreningsstämma den 9 februari 1982. Ändringar har skett vid 1982, 1984, 2000 och 2015 års stämmor.

___________________________

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER (UNDER UPPDATERING)

För att vi alla ska trivas – och även för att vi ska uppfylla de krav som kommunen ställer på oss – har vi ordningsregler i föreningen. Ta dig därför tid att läsa igenom detta.

Lotten ska brukas. Det innebär att större delen av lotten – helst hela – ska vara uppodlad. Inga ”naturtomter” eller gräsmattor alltså! Varje år ska du ha satt igång med vårarbetet på din lott senast den 15 maj.

Odlingen ska skötas. Din lott ska aktivt bidra till att området ger ett vårdat intryck. Håll efter fröogräs, framför allt maskrosor och tistlar. Även gångarna ska vårdas och hållas fria från ogräs. Du har ansvar för att sköta grusgången utanför din egen lott.

Blast och annat trädgårdsavfall får du inte slänga på området eller i dess omgivningar, utan ska läggas på komposten eller högen för brännbart. Det finns tydliga anvisningar vid komposten. Följd dessa så får vi en fin kompost att hämta näring ur.

Märk alla dina redskap och verktyg som du förvarar i stugan tydligt och ordentligt med ditt lottnummer.

Plantering av buskar och andra högre växter får inte ske så att olägenheter uppstår för din lottgranne. Uppsättande av spaljé till växter ska ske på välordnat sätt så att den smälter väl in i den övriga miljön.

Inga bilar inom lottområdet. Bilar får endast köras in på lottområdet för avlastning av skrymmande eller tunga saker, därefter bör de omedelbart parkeras enligt anvisning.

Bevattningsregler

- Mellan kl 11.00 – 14.00 får bevattning endast ske med vattenkanna från kran eller tunna.
- Mellan kl 14.00 – 11.00 är det tillåtet att punktbevattna med slang. Rekommenderad tid högst 1 timme.
- Vattning från kran måste ske under uppsikt av odlaren.
- Vattning med spridare är inte tillåtet.

Varje lottägare ska utföra två arbetsdagar per år. De som har en halvlott ska utföra en arbetsdag. Arbetsdagarna är fördelade med tre på våren och tre på hösten – det är bara att välja. Kan du inte delta får du betala 150 kr per utebliven arbetsdag. På arbetsdagarna ägnar vi oss bl a åt skötsel av gemensamma ytor som gångar, gräsmattor, komposten samt städning och underhåll av stugan, t ex målning.

Anslag om vilka arbetsdagarna är sätts upp på anslagstavlorna. Vi håller på i tre timmar inklusive en fikapaus. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Arbetsdagarna är ett trevligt sätt att lära känna de andra odlarna och kanske utbyta ett eller annat odlingstips.

I augusti har vi en grillfest efter arbetsdagens slut. Då grillar vi och umgås. Var och en tar med sig det som önskas att äta och dricka.

I september har vi även vår årliga odlingstävling där du kan tävla inom olika grenar: Årets lott, Årets rotfrukt och Årets grönsak. Priser utdelas. Vi bjuder då på en lättare förtäring.

Vårda och var rädd om vårt odlingsområde.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)