Stadgar/Ordningsföreskrifter

STADGAR för LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING

Allmänt
1. Föreningen använder benämningen LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING som sitt firmanamn.

2. Föreningen har till ändamål att väcka och uppehålla intresse för odlingsverksamhet. I detta syfte skall föreningen:

av Danderyds kommun arrendera en del av fastigheten 2:259, upplåta det arrenderade området till odlingslotter för föreningens medlemmar,

driva och underhålla i § 3 angivna gemensamma anläggningar, upprätthålla god ordning inom området.

3. De i 2 § avsedda gemensamma anläggningarna är:

gemensamma byggnader

vatten-, avlopps- och dräneringsledningar, vägar, parkeringsutrymmen, planteringar och grönområden.

anläggningar eller anordningar som av föreningen efter eventuell överenskommelse med kommunen anskaffas för gemensamma ändamål.

äganderätten till de gemensamma anläggningarna tillkommer kommunen i den mån de bekostats av denna.

4. Föreningen skall svara för sophämtning och för erforderlig renhållning inom området.

Medlemmar

5. Till medlem i föreningen kan antas myndig person, som är intresserad av odlingsverksamhet och ej äger nyttjanderätt till annan odlingslott inom kommunen. Odlingsintresserad, bosatt i kommunen har företräde till ledig odlingslott.

6. Nya medlemmar ansöker om medlemskap hos föreningens styrelse.

7. Rätten att inneha odlingslott grundas på avtal mellan styrelsen och föreningsmedlem.

8.  Den i 7 § nämnda rätten är förverkad, om medlemmen bryter mot bestämmelserna i avtalet.

9.  Den, till vilken nyttjanderätt till odlingslott övergått på grund av giftorätt eller arv, anses som medlem i föreningen, så snart anteckning om övergång gjorts av styrelsen.

10. Vill medlem överlåta sin nyttjanderätt till annan än familjemedlem gäller det som stadgas i 5 § och 6 §.

11. Bifalles överlåtelse av nyttjanderätt, anses överlåtaren ha utträtt ur föreningen och den nya nyttjanderättsinnehavaren ha inträtt i föreningen den dag då överlåtelsen sker.

12. Medlem kan uteslutas av styrelsen om han/hon:

inte inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter

bryter mot bestämmelse i gällande arrendekontrakt mellan kommunen och föreningen

bryter mot bestämmelse i avtalet mellan honom/henne och föreningen

inte följer föreningens stadgar eller behörigen utfärdade ordningsföreskrifter

Föreligger anledning till medlems uteslutning, skall vederbörande varnas av styrelsen. Om medlem inte senast 14 dagar efter varningen vidtar rättelse, skall han/hon uteslutas. Utesluten medlem äger inte återfå erlagd insats eller andra till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

13. Efter tillstånd från styrelsen kan drivbänk eller dylikt få uppföras på en maximal höjd om 150 cm.

Avgifter m m

14. Medlem skall delta i föreningen med en insats av 100 kronor. Insatsbeloppet skall erläggas kontant vid medlems inträde i föreningen och återbetalas inte vid utträde ur föreningen.

15. Medlem är skyldig att senast den 30:e april varje år erlägga den årsavgift, vattenavgift samt arrendeavgift, som föreningsstämman beslutar.

16. Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering, skall den beslutas av föreningsstämman. Sådan uttaxering per medlem får inte överstiga 100 kronor.

Styrelse

17. Föreningens angelägenheter handhas av en på ordinarie föreningsstämma vald styrelse om lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två och högst sju suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år. Första gången val sker enligt dessa stadgar, väljs dock halva antalet ledamöter för en tid av ett år, övriga för två. Styrelsesuppleanterna väljs för en tid av ett år.

18. Styrelsen har sitt säte i Danderyd.

19. Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsstämman, jämväl utse föreningens firmatecknare.

20. Protokoll från styrelsesammanträden, vari upptas namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de arrenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot senast tionde dagen efter sammanträdet.

21. Styrelsen skall bestå av minst följande ledamöter:

ordförande (väljs på två år)

vice ordförande (väljs på ett år)

sekreterare (väljs på två år)

kassör (väljs på två år, men ej samma år som ordföranden)

Styrelsens åligganden

22. Styrelsen svarar för att alla arbeten på föreningens gemensamma anläggningar utförs. Det åligger styrelsen att tillse att driften och underhållet av de gemensamma anläggningarna handhas på ett ekonomiskt sätt, samt att fonder; erforderliga medel för reparationer och för ny- och återanskaffning m m.

23.  Det åligger vidare styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och andra i vederbörlig ordning fastställda föreskrifter följs. Följande styrelseledamöter har dessutom särskilda uppgifter:

ordföranden att sammankalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda styrelsearbetet.

vice ordföranden att leda styrelsearbetet på samma sätt som ordförande skulle ha gjort men då denne inte så kan.

sekreteraren att föra protokoll vid styrelsearbetet.

kassören att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter samt data för dessa och att hålla räkenskaperna tillgängliga när styrelsen eller revisorerna fordrar det. Kassören får endast i undantagsfall inneha kontant i kassan högre belopp än ettusen kronor, resten förvaras i av föreningen godkänd penninginrättning.

24. Styrelseledamot skall aktivt delta i styrelsens arbete. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen då han/hon reservat sig mot beslutet. Om styrelseledamot inte reserverat sig anses det omvänt att styrelseledamot står bakom styrelsens beslut.

25. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträde kallade suppleanter är närvarande. Är fler än tre närvarande, gäller som styrelsens beslut den mening, som omfattas av flertalet närvarande, eller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

26. Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av revisorer som väljs av ordinarie föreningsstämma. Föreningens revisor och en suppleant för honom/henne väljs för en tid av ett år.

27. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Av styrelsen upprättade balans- samt vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari följande år.

28. Revisorerna skall årligen senast 1 mars avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges, huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Föreningsstämma

29. Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra föreningsstämma. Deltagandet utövas genom skriftlig motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari samma kalenderår som föreningsstämman infaller, samt genom muntlig framställan av densamma vid föreningsstämman. Motion ska innehålla bakgrund, beskrivning, yrkande och eventuella bilagor. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna förslag och motioner.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva hans/hennes rösträtt vid föreningsstämman. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse till extra stämma skall ske senast åtta dagar före stämmans hållande. Kallelse till föreningsstämma sänds till medlem per brev med ordinarie postgång. I kallelsen anges de ärenden, som skall förekomma på föreningsstämman. Övriga meddelanden och extra möten anslås inom odlingslottsområdet och/eller i elektronisk form.

30. Vid ordinarie föreningsstämma gäller följande dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. val av protokollförare och justeringsman
 4. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 5. styrelsens förvaltningsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. behandling av inlämnade motioner
 9. bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och den av föreningsstämman valda revisorn samt till deras suppleanter
 10. beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen
 11. framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 12. val av ordinarie styrelseledamöter liksom val av suppleanter
 13. val av revisor och suppleant
 14. övriga ärenden
 15. mötets avslutande

Vid stämman får inte andra ärenden upptas till avgörande än sådana som angivits i kallelsen. På föreningsstämman skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

Motionsrätt mm

31. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fastställande av årsavgift och extra uttaxering, då tre fjärdedels majoritet erfordras. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

32. Styrelsen äger att när den finner lämpligt kalla föreningens medlemmar till extra stämma. Revisorerna kan, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivande av skäl fordra att styrelsen skall utlysa extra föreningsstämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

Extra föreningsstämma skall också utlysas av styrelsen, då det för uppgivet ändamål skriftligen fordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

33.  Under räkenskapsår eventuellt uppkommet överskott skall, efter täckning av tidigare balanserat underskott, avsättning ske till reservfonden.

34. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna.

35. Beslut om förändringar av stadgarna skall presenteras på årsstämman för att därefter röstas om på en extra stämma varefter de kan börjar gälla. Sådan extra stämma sker samma eller påföljande år.

Ovanstående stadgar för LILLKALMARS ODLINGSFÖRENING är antagna vid konstituerande föreningsstämma den 9 februari 1982. Ändringar har skett vid 1982, 1984, 2000 och 2015 års stämmor.

___________________________

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER  för Lillkalmars Odlingsförening    

Miljödiplomerad förening
Lillkalmars Odlingsförening är en koloniförening som odlar miljövänligt och ekologiskt. Vi använder enbart naturliga gödningsmedel. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Vi är miljödiplomerade och följer Koloniträdgårdsförbundets miljökrav (se www.kolonitradgardsforbundet.se/miljoarbete). 

Prövoår
Alla nya odlare har ett prövoår för att visa att man är här för att odla. Under prövoåret ska man sköta sin lott, lära känna sina grannar, rutiner, regler och delta i arbetsdagar. Gärna också delta i våra sammankomster samt ha en god kontakt med styrelsen.

Odlingslottens gränsmarkeringar/pinnar
Dessa får absolut inte flyttas, täckas över eller tas bort. 
För att slippa gå på grannens lott vid arbete på egen lott kan en remsa på 2-3 dm avsättas.

Lotten måste brukas och skötas
Den enskildes ansvar är stort för helhetsintrycket. Varje enskild odlingslott ska bidra till att området ger ett vårdat intryck.

Var och en har ansvar för att gången framför den egna lotten hålls snygg och ogräsfri. Ansvar för gångarna innebär också att växter på din lott inte hänger ut eller på annat sätt tränger ut i gången.

Större delen av lotten ska vara uppodlad, alltså inte till stor del bestå av gräsmatta, stenplattor eller dylikt. Stenplattor kan läggas för att gå på, men lotten får endast till viss del täckas av gångar, sittplatser m m. 

Håll efter fröogräs, framför allt maskrosor, tistlar, gullris och lupiner när det är dags för dessa att sprida sina frön. 

Varje år ska vårarbetet vara igång senast den 15 maj och den sista oktober ska lotten vara städad, gamla fröperenner borttagna m m.

Den som innehar en lott ska vara den som är här och odlar. Sköts inte lotten under ett helt år, kan man sägas upp. Odlare uppmanas att vara i dialog med styrelsen; hänsyn tas till sjukdom etc.

Lottinspektion sker varje år i maj och i oktober. Då görs en bedömning om det som står i denna ordningsföreskrift efterlevs. Om en lottinnehavare vansköter sin lott eller på något sätt inte lever upp till dessa ordningsföreskrifter kan styrelsen kräva åtgärder.

Träd och högväxande buskar
Grunden är att inga aktiviteter på din lott ska störa dina odlingsgrannar, t ex träd, höga växter el dyl som skymmer. 

Plantering av alla typer av fruktträd ska ansökas om skriftligen, och godkännas av styrelsen före plantering. Endast i undantagsfall godkänns plantering av träd som inte är fruktträd.

Resistenta växter är ett krav när det gäller svarta vinbär och ett önskemål i övrigt.

Byggnationer, växtstöd och liknande konstruktioner
Byggnader och rumsskapande enheter får inte förekomma på våra lotter enligt kommunens bestämmelser. Fasta installationer är inte tillåtna, det vill säga byggnation med gjuten eller murad grund eller plintar. Endast jordankare som lätt kan tas bort får användas.

Alla typer av byggnationer på lotten ska godkännas av styrelsen innan arbetet sätts igång. Uteplats/sittplats kan få anläggas efter ansökan till styrelsen. Inga byggnationer eller ställningar kommer att tillåtas utanför den egna lotten.

Spaljéer och andra växtstöd ska ha ett utseende som gör att de smälter väl in i området.

Drivbänk
Växthus är inte tillåtet, däremot drivbänk enligt kommunens föreskrifter. En drivbänk får vara max 150 cm hög och får ej gå att vistas i. Den enda tillåtna typen av drivbänk är den typ som går att sätta på en pallkrage och/eller lätt kan plockas ner inför vintern. Gropar eller dylikt får inte grävas för att kringgå bestämmelsen om höjden i drivbänken. Samma regler gäller för drivbänk som vid byggnationer, växtstöd och liknande konstruktioner.

Uppsägning
Sköts inte lotten eller om man inte följer stadgar och ordningsföreskrifter riskeras uppsägning. Den som slutar odla hos oss ska lämna lotten i sådant skick att den omgående kan hyras ut igen, annars kan en återställningsavgift tas ut.  

Byta lott
Föreningen håller inte någon intern byteskö. Byte av lott till en ledig kan ske om det inte finns någon lottkö, förutsatt att man lämnar ifrån sig en välskött lott.

Vill man byta lott med en annan odlare ska man ha haft sin lott i minst ett år, skött den och parterna ha förhandlat om ett byte. Styrelsen måste informeras.

Komposten
Blast och ogräsrens ska läggas på den egna eller den gemensamma komposten. Fröogräs som t ex maskrosor, tistlar, gullris och lupiner samt tomat- och potatisblast och angripa växter får inte läggas på den gemensamma komposten. Samla sådant på din egen lott och frakta till Sopbilen.

Sopor, annat skräp, burkar, flaskor, plast o dyl tar var och en med sig hem.

Brännhögen
Enligt kommunens bestämmelser får vi endast elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas. Var noga med vad du lägger på brännhögen, alltså inte jord eller ogräsrens. All eldning sker gemensamt på en arbetsdag en gång om året. Att elda på din egen lott är inte tillåtet.

Grillning får ske på din egen lott endast om lottgrannarna samtycker.

Redskap och verktyg
Märk dina redskap och verktyg som förvaras i den gemensamma stugan tydligt, med lottnumret. Häng upp dem på anvisad plats. Redskapen ska vara rengjorda från jord och lera när de hängs in. Det är trångt i stugan så begränsa antalet redskap och verktyg.

Bilar
Dessa får endast köras in på området för i- och urlastning. Bilarna parkeras sedan på parkeringsplatsen längs järnvägen, inte på gatan där de kan utgöra ett hinder för annan trafik, bl a utryckningsfordon. Bilar får inte heller  parkeras på intilliggande gräsytor. Det är förbjudet och kan ge böter.

Hundar
De ska hållas kopplade på den egna lotten och får inte störa andra odlare. All rastning av hundar är förbjuden inom området.

Arbetsdagar
Samtliga lottägare ska utföra två (2) arbetsdagar per odlingssäsong. De som innehar halv lott ska utföra en (1) arbetsdag och de med två lotter ska utföra tre (3) arbetsdagar. För varje utebliven arbetsdag debiteras odlaren med 150 kronor.

Bevattningsregler
Kl 11-14 är endast vattning med kanna tillåtet.
Kl 14-11 är vattning med slang tillåtet.
Begränsa vattning vid stark sol och blåst. All vattning från kran ska ske under uppsikt av odlaren. Föreningens slangar ska efter användning tömmas, rullas upp och placeras i skjulet bakom stugan. Slangvagnarna ska tömmas på vatten och ställas in i stugan.
Vattning med spridare är aldrig tillåtet!

Uppdaterad 2019-03-27

 

                                                                                         

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)